اما در این شماره از چشم انداز قصد داریم غول شاخص ساز بازار سرمایه را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با نماد «فارس» سهمی است که در گزارش امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مطابق با تصویری که مشاهده می کنید ، در این سهم اخیرا خط گردن الگوی برگشتی دوقلوی معکوس یا Double Bottom شکسته شده و با توجه به پولبک شکل گرفته ، انتظار می رود به مرور ...