بازار امروز مقارن با جشن ۵٠ سالگی بورس تهران است. پیش تر گمانه زنی هایی مبنی بر رسیدن شاخص به محدوده ١٠٠ هزار واحد در جشن ۵٠ سالگی بورس را داشتیم. با این حال...