نوسانات قیمتی سهم در چارچوب زمانی روزانه را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت ...