از سه سهم معرفی شده در هفته گذشته ، هلدینگ نفت و گاز پارسیان که در قیمت های ٢٣٠ تومان معرفی شده بود تا آستانه هدف قیمتی ٢۵۵ تومان پیشروی کرده است...