اما در این شماره از چشم انداز به سراغ صنعت فولادسازی خواهیم رفت. جایی که فولاد مبارکه یکی از بنیادی ترین آنها بوده و انتظارات از این سهم چه برای سال ٩۶ و چه برای سال ٩٧ بالاست. این شرکت در حالی سود هر سهم خود در گزارش ۶ ماهه را در سطوح ۵۴۶ ریالی پیش بینی کرده بود و در دوره مذکور ٣٠۶ ریال معادل ۵۶ درصد آن را پوشش داده بود که در دوره ٩ ماهه سود تحقق یافته خود را تا سطوح ۴٩١ ریالی افزایش داده است. رشد نرخ فروش و ...