روز گذشته بورس تهران با فشار سنگین فروشنده ها مواجه شد. به گونه ای که بسیاری از نمادها خصوصا در گروه خودرویی در محدوده حداقلی و گاها صف فروش داد و ستد می شدند. به گونه ای که لیدرهای خودرویی من جمله ایران خودرو و سایپا شاهد تشکیل صف فروش بودند....