به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با اصلاح قیمتی عمیقی که داشته به کف قیمتی خود رسیده است از سوی دیگر سهم با توجه به عملکرد خود نشانه هایی از تعدیل مثبت دارد به نظر می رسد در صورت تعدیل مثبت شاهد برگشت و بازدهی خوبی در این سهم باشیم.