در چارچوب زمانی روزانه آرایش قیمتی سهم به گونه ای است که پتانسیل شکل گیری الگوی هارمونیک BAT دور از ذهن نیست...