در گروه پتروشیمی ، شاخه شرکتهای تولید کننده اوره و آمونیاک و در صدر آنها ، پتروشیمی پردیس را داریم که در بازار روز چهارشنبه مورد توجه بود. این شرکت که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه ٩٧ دارد و سود هر سهم خود را در سطوح ٧٧٢ ریالی پیش بینی کرده بود ، در شفاف سازی که پس از اتمام ساعت معاملات روز چهارشنبه منتشر شد ، این رقم را با تعدیل سنگین ...