به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم در صورت رسیدن به قیمت های یاد شده می تواند خرید خوبی با دید کوتاه و میان مدت باشد به خصوص این که سهم اصلاح قیمتی خوبی را نیز تجربه کرده است.