اما برای امروز در حالی به سراغ بازار می رویم که قیمتها در بازارهای جهانی تا حدودی متزلزل نشان می دهند! هر چند هنوز تغییر محسوسی در بازارهای جهانی رخ نداده ، اما با این حال روندها به گونه ای است که حداقل برای کوتاه مدت ...