با توجه به میانگین پایین ۶ ماهه اول در محدوده ١٢۵٩ تومان، انتظار می رود با نرخ های کنونی میانگین نرخ واقعی به بودجه شرکت نزدیک شود و فـروش ۵٠ میلیارد تومانی ...