این شرکت که به زودی برای مجمع سالانه متوقف خواهد شد پس از تحولات گسترده در پرتفوی بورسی و خروج از آلومینیوم ایران از لحاظ ساختار ترازنامه و پرتفوی شرایط مطلوبی پیدا کرده است به طوریکه انتظار می رود در محدوده قیمتی...