در این شماره از چشم انداز به سراغ گروه کانی های غیر فلزی و نسوزها خواهیم رفت. جایی که برخی از شرکت ها نظیر «فرآورده های نسوز ایران» ، «صنایع خاک چینی ایران» و «شیشه همدان» از نظر بنیادی وضعیت بهتری دارند. البته در این گزارش تمرکز ما بر روی «فرآورده های نسوز ایران» یا همان «کفرا» خواهد بود. سهمی که از ابتدای سال به دلیل رشد مقدار فروش و سپس افزایش نرخ فروش ( در ماه های اخیر ) نوسانات خوبی داشته و اکنون برای ادامه ...