سبد پیشنهادی این هفته در بخش بنیادی سرمایه گذاری آتیه دماوند و سرمایه گذاری غدیر را به عنوان سهم های کم ریسک معرفی کرده است اما در چه قیمت هایی...!؟