در نوشتار پنجم گاه شمار ۵٠ سالگی بورس ایران کار به آنجا رسید که نهایتا موافقان تاسیس بورس موفق شدند تا بورس را تاسیس کنند و پای بلژیکی ها برای همکاری و تدوین طرح تاسیس بورس سهام به ایران باز شد. حال با ورود کشور به دهه ۴٠ فرآیند تشکیل بورس در ایران شکل جدی تری را به خود گرفته است... در اسفند ماه سال ١٣۴۴ گروهی متشکل از کارشناسان بانک ملی و سایر بانک هایی که به عنوان موسسین بورس مطرح بودند برای آشنایی با ساز و کار بورس به بروکسل عزیمت کردند ؛ این گروه کارشناسی ٢٠نفره ٩ ماه در بورس بروکسل به کارآموزی مشغول شدند!

بورس۲۴ : در نوشتار پنجم گاه شمار 50 سالگی بورس ایران کار به آنجا رسید که نهایتا موافقان تاسیس بورس موفق شدند تا بورس را تاسیس کنند و پای بلژیکی ها برای همکاری و تدوین طرح تاسیس بورس سهام به ایران باز شد.

حال با ورود کشور به دهه 40 فرآیند تشکیل بورس در ایران شکل جدی تری را به خود گرفته است...

در سال 1342 طرح بورس سهام که قبل از آن توسط کارشناسان بلژیکی تهیه شده بود در جلسه ای با حضور مشاورن وزارت اقتصاد و متخصصان ایرانی بورس مطرح شد و مقرر گردید که به منظور بررسی جوانب حقوقی به کمیسیونی متشکل از حقوقدانان و اساتید حقوق و قضات دادگستری ارجاع شود تا جنبه های حقوقی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در دی ماه سال 1342 اعلام شد که طرح تهیه شده توسط کارشناسان بلژیکی، در کمیسیونی مرکب از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک توسعه صنعتی و معدنی مورد بازنگری قرار گرفته و قرار است جهت تصویب به صورت لایحه ای به مجلس تقدیم شود.

هر چند در جراید آن سال پیرامون افتتاح بورس در سال 1343 مطالب زیادی درج شد اما به واقع این مهم سه سال پس از زمانی که انتظار می رفت ،رنگ واقعیت به خود گرفت.

در فروردین سال 1343 کار بررسی اساسنامه سازمان کارگزاران و آیین نامه اجرایی قانون بورس در بانک مرکزی به پایان رسید. فعالیت های اجرایی مربوط به تاسیس بورس نیز توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی و 9 بانک دیگری که بعدا به عنوان هیات موسس سازمان کارگزاران شناخته شدند ، در حال اجرا بود. لایحه بورس سرانجام در شش اردیبهشت سال 1343 به مجلس شواری ملی تقدیم شد. در این سال همچنین اعلام شد گروهی از کارشناسان برای گذراندن دوره کارآموزی و آشنایی بیشتر با ساز و کار بورس به آمریکا انگلیس و فرانسه سفر خواهند کرد.

در سال 1343 مباحث زیادی در مورد مزایای بورس در جراید درج شد و در مقابل مقالاتی نیز در باب نگرانی از راه اندازی بورس مطرح می شد که عمدتا به مسائلی از جمله احتمال کلاهبرداری از عموم مردم ، عدم استقبال مردم از سرمایه گذاری در سهام و شفاف کردن دارای های خود و وضعیت نامطلوب شرکت ها، تحمیل هزینه راه اندازی و عملیات بورس به دولت و ... اشاره داشت.

اما به هر ترتیب لایحه بورس در 18 بهمن 1344 در مجلس سنا به تصویب رسید و از همان سال موضوع واگذاری سهام شرکت های دولتی به عموم مردم مطرح شد. عرضه این شرکت ها عمدتا از طریق بانک های توسعه ای از جمله بانک اعتبارات صنعتی متعلق به سازمان برنامه و بانک اعتبارات کشاورزی متعلق به بانک کشاورزی انجام می شد.

در اسفند ماه سال 1344 گروهی متشکل از کارشناسان بانک ملی و سایر بانک هایی که به عنوان موسسین بورس مطرح بودند برای آشنایی با ساز و کار بورس به بروکسل عزیمت کردند ؛ این گروه کارشناسی 20نفره 9 ماه در بورس بروکسل به کارآموزی مشغول شدند!

ادامه دارد ....

برگرفته از کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ؛ نوشته علی سعیدی و شادروان شهلا کشاورز نژاد