اما در این شماره از چشم انداز نگاهی به عملکرد یکی دیگر از خودروسازان جاده مخصوص به نام «پارس خودرو» خواهیم داشت. شرکتی که از ابتدای سال ٩۵ مسیر تحول را در پیش گرفته و انصافا طی این مدت خوب کار کرده و می تواند برای سال جاری نیز تعدیلات مثبت خوبی داشته باشد. پارس خودرو در جدیدترین گزارشی که منتشر نموده ، ضمن تاکید بر همان سود ...