در قسمت چهارم از گاه شمار ۵٠ سالگی بورس در ایران خواندیم که طرفداران تاسیس بورس پس از ایراد اداره ثبت به نام خارجی «بورس» خود را به دفتر حسنعلی منصور رساندند و با او درباره اهمیت ایجاد نهاد بورس صحبت کردند... در نوشتار پنجم می خوانیم... مرکز راهنمایی صنایع و معادن تمامی مطالعاتی را که در زمینه تاسیس بورس در ایران انجام داده بود جهت بررسی به شورای عالی اقتصاد ارسال کرد این مطالعات شامل قوانین و مقررات بورس های بزرگ دنیا، اساسنامه و آیین نامه آن ها و همچنین قوانین و مقررات لازم برای تاسیس بورس در ایران بود و قرار شد تمام مطالعات و اقدامات مربوط به تاسیس بورس در ایران در نخست وزیری متمرکز شود...

بورس۲۴ : در قسمت چهارم از گاه شمار 50 سالگی بورس در ایران خواندیم که طرفداران تاسیس بورس پس از ایراد اداره ثبت به نام خارجی «بورس» خود را به دفتر حسنعلی منصور رساندند و با او درباره اهمیت ایجاد نهاد بورس صحبت کردند...

در نوشتار پنجم می خوانیم... مرکز راهنمایی صنایع و معادن تمامی مطالعاتی را که در زمینه تاسیس بورس در ایران انجام داده بود جهت بررسی به شورای عالی اقتصاد ارسال کرد این مطالعات شامل قوانین و مقررات بورس های بزرگ دنیا، اساسنامه و آیین نامه آن ها و همچنین قوانین و مقررات لازم برای تاسیس بورس در ایران بود و قرار شد تمام مطالعات و اقدامات مربوط به تاسیس بورس در ایران در نخست وزیری متمرکز شود.

پس از تمام اتفاقاتی که رخ داد جهانگیر بوشهری عضو صندوق بین المللی پول که مسئولیت رسیدگی به وضعیت ارزی کشور های خاورمیانه و خاور نزدیک از جمله ایران را بر عهده داشت در مقاله ای که به تاریخ 11 خرداد 1338 در روزنامه اطلاعات درج شد به موضوع ایجاد بورس در ایران پرداخته و تاسیس بورس در کشور را به دلیل نیل به حدودی از توسعه یافتگی در اقتصاد ضروری دانسته و آن را یکی از شرایط لازم برای تغییر توسعه اقتصاد ملی بر شمرده است.

در طول تمام این سال ها تنها اتفاق عملیاتی در بازار اوراق بهادار، انتشار اوراق قرضه دولتی در دولت مرحوم مصدق بود. از سال های 1330 تا 1331 که برای اولین بار دولت دکتر مصدق دست به انتشار اوراق قرضه دولتی زد و تا سال 1341 این اتفاق تکرار نشد ، هیات وزیران در جلسه 9 آبان سال 1341 انتشار سیصد میلیون تومان اسناد خزانه را بنا به پیشنهاد شماره 2126/م مورخ نهم آبان سال 1341وزارت دارایی تصویب نمود. در سال 1341 کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و وزارت بازرگانی در ساختمان وزارت بازرگانی تشکیل شد که نماینده بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نیز در آن شرکت داشت. موضوع این کمیسیون در خصوص اصول و حدود دخالت و نظارت دولت در امور بورس، مسائل مالی بورس و معامله گران آن بود که در این راستا پیشنهاداتی نیز تدوین شد.

بانک توسعه صنعتی و معدنی با همکاری چند بانک دیگر موافقتنامه ای جهت تشکیل هیات موسسین بورس سهام و انجام کارهای مقدماتی تنظیم کرد.بعد از آن در جلسه ای متشکل از کمیسیون وزارت بازرگانی و هیات موسسین بورس قرار همکاری نزدیک تر گذاشته شد و وزیر بازرگانی وقت تصمیم خود را برای دعوت از یک متخصص بلژیکی به اطلاع جلسه رساند. در اواخر سال 1341 به دعوت وزیر بازرگانی و با موافقت دولت بلژیک آقایان گاستون دوکینینک(دبیرکل) و کارپانیته(رئیس اداره روابط بین المل، بورس بروکسل) به منظور همکاری در این زمینه به ایران آمدند و ظرف مدت 3ماه طرح تاسیس بورس سهام ایران و تنظیم سازمان اصلی را تدوین کردند.

لازم به ذکر است طرح اولیه ای از آیین نامه فعالیت بورس توسط کارشناس ایرانی بورس، کریمداد فرمانفرمائیان در وزارت اقتصاد تهیه شده بود که بعد ها مبنای کار قرار گرفت. در قانون تاسیس اتاق صنایع و معادن مصوب سال 1343 نیز تلاش برای ایجاد بورس سهام و اوراق قرضه موسسات صنعتی و معدنی مطرح گردید.

ادامه دارد...