هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که با ارزش بازاری معادل ٢٨ هزار میلیارد تومان بزرگترین شرکت بورس تهران به شمار می رود، در سه ماه گذشته با احتساب سود ۴٠ تومانی توزیع شده در مجمع ٣٠ مهر ماه بازدهی ٢٢ درصدی را در سه ماه گذشته نصیب سهامداران خود کرده است. غول بازار به طور آهسته و پیوسته در حال طی طریق به سمت فتح قیمت ۶٠٠ تومانی است.اما آیا حرکت آرام «فارس» بر مبنای ارزش های بنیادین است؟ فاندوسکپی بورس ٢۴ نشان می دهد که رشد این سهم با تحولات بنیادی رخ داده در آن مطابقت دارد...