روز گذشته بورس تهران کار خود را در حالی از سر گرفت که مطابق روند شکل گرفته شده از روزهای قبل همچنان شاهد فشار فروش در نمادهای بزرگ و شاخص ساز هستیم. همچنین در نمادهای کوچکتر که طی ١ – ٢ روز گذشته با رونق نسبی همراه بودند ، تقاضا خصوصا در محدوده مثبت به طور چشمگیری کاهش یافت ...