به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم مدت ها در قیمت های ٢٢۵ الی ٢۵۵ تومان در نوسان بوده و در این رنج قیمتی همواره نوسانات خوبی به دست می دهد این بار نیز باز سهم به قیمت های حمایتی خود رسیده و احتمال برگشت سهم بالا ارزیابی می شود از طرف دیگر سهم دارای پتانسیل های بنیادی خوبی نیز می باشد که این برگشت احتمالی روند را تایید می کند.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

آتیه دماوند(واتی)

225

255

275

225

200

کم ریسک

رسیدن به حمایت قوی و کف حمایتی