در چارچوب زمانی هفتگی ، افت و خیزهای اخیر سهم را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت...