اما در این شماره از چشم انداز سری به گروه ماشین آلات خواهیم زد و نگاهی به عملکرد ۶ ماهه و وضعیت تولید و فروش ماهانه «تایرا» تا پایان آذر ماه خواهیم داشت. سهمی که بارها به وضعت بنیادی مناسب اش اشاره شد و طی هفته های اخیر رشد خوبی هم تجربه کرد اما فشار عرضه در معاملات هفته اخیر سبب شد تا بخشی از رشد این سهم هم خنثی شود. این شرکت با سرمایه ...