در چارچوب زمانی روزانه نوسانات قیمتی ١۶۵ روز کاری اخیر را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. ..