به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم و کل صنعت با اصلاح خوبی همراه شده و آمار ها از بهبود وضعیت بازار این شرکت و احتمال رونق و رشد قیمتی سهم دارد.