تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

در اوضاع کنونی این پرسش فکر سهامداران را به خود مشغول کرده ، نقد باشیم یا سهم بخریم...!؟