در روزهای پایانی هفته شاهد آتش بازی قیمت ها در بازارهای جهانی بودیم. به گونه ای که قیمت نفت تا نزدیکی ۶٧ دلار پیش رفت. روی از ٣٣٠٠ دلار فراتر رفت و مس به ٧٢۵٠ دلار رسید. این قیمت ها در کنار عبور قیمتی دلار...