در سبد پیشنهادی هفتگی سه سهم بنیادی به کاربران معرفی شده است ، در هفته گذشته نیز سه سهم به کاربران معرفی شد؛ شامل ؛ لیزینگ بهمن که با نوسانات مثبت همراه شد و کربن ایران که بازدهی خوبی تا اینجا به همراه داشته...