اما باز هم به بخش تحلیل عملکرد ماهانه شرکت ها رسیدیم. با توجه به انتشار عملکرد آذر ماه شرکتها طی روزهای اخیر ، امروز قصد داریم عملکرد «فولاد مبارکه» طی ماه های اخیر را مورد بررسی قرار دهیم. این شرکت در گزارش حسابرسی شده ای که اخیرا منتشر نمود ، پس از تعدیل مثبت ٧٨ درصدی ، این بار سود خود را تنها ٨ ریال تعدیل نمود و به ۵۴۶ ریال افزایش داد و در دوره ۶ ماهه ٣٠۶ ریال معادل ۵۶ درصد از سود خود را ( یعنی معادل سودی که ...