صحبت از یکسان سازی نرخ ارز است.درباره نرخ ارز حرف و حدیث زیاد است.شدن یا نشدن یکسازی سازی نرخ ارز زیر سوال است که هیچ؛ارز آزاد هم این روزها نوسان زیادی دارد.اما ارز یکی از متغیرهای مهم روی پتروشیمی ها و پالایشگاه هاست.بورس ٢۴ در تحلیلی جامع سعی کرده تاثیر یکسان سازی نرخ ارز را بر صنایع و شرکت های پیش رو بررسی و تحلیل نماید...