روز گذشته باز هم جو تقاضا و هیجان در بازار سهام موج می زد. همچنان نمادهای دلاری و مرتبط با بازارهای جهانی در کانون توجهات قرار دارند و بیشترین نقش را در رشد شاخص کل ایفا می کنند که در راس آنها می توان به نمادهای فلزی – معدنی ، پالایشی و پتروشیمی اشاره کرد. روز گذشته نمادهای پالایشی و همچنین متانولی ها از اقبال عمومی بیشتری برخوردار بودند و سایر نمادها و گروه ها با تشدید عرضه ها مواجه شدند که در راس این عرضه ها گروه معدنی و فلزی قرار داشتند. اما برای بازار امروز...