به گزارش تیم تحلییل بورس٢۴، این سهم با اصلاح قیمتی عمیقی که انجام داده به حمایت بسیار قوی رسیده است از سوی دیگر کم کم شاهد تحرکات مثبت بر روی سهم بوده که نشان از احتمال ورود سهم به یک روند صعدی دارد.