به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این شرکت هم با وضعیت بنیادی مناسب و پتانسیل رشد عایدی همراه می باشد همک از دید تکنیکالی سیگنال خوبی صادر کرده و هم معامله بلوکی خوبی در پیش رو دارد.