در سبد این هفته سه سهم بنیادی و چند سهم تکنیکی معرفی شده است.بررسی ها نشان می دهد از میان پیشنهادهای بنیادی هفته قبل سرمایه گذاری آتیه دماوند ١٠ درصد بازدهی داشته است...