در این شماره از چشم انداز مجدد به سراغ «حسینا» خواهیم رفت و عملکرد این شرکت را به روزرسانی خواهیم کرد. سهمی که طی مدت اخیر روند نوسانی داشته و شاید رسیدن گزارش ٩ ماهه بتواند سهم را بر مدار رشد قرار دهد. حسینا پیش بینی کرده برای سال جاری ۴۶۶ میلیارد ریال سود خالص ( به ازای هر سهم ٩٣٢ ریال ) محقق کند. این مقدار سود از محل ٣.۴۶٢ میلیارد ریال فروش و درآمد ارائه خدمات ...