به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با اصلاح قیمتی خوبی که انجام داده به کف کانال قیمتی خود رسیده است سهم در سطوح قیمتی یاد شده میتواند هم بازدهی نوسانی ١٠ درصدی و هم بازدهی ٢٠ درصدی میان مدتی داشته باشد