در چارچوب زمانی هفتگی بررسی روند نموداری سهم نشان می دهد قیمت در قالب یک اصلاح مرکب به شکل WXY ریزش داشته است. در حال حاضر نشانه هایی از...