در روزهای کنونی و پرحجم بازار سهام چه سهم هایی همچنان برای خرید جذاب هستند...؟