به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با اصلاح قیمتی بسیار خوبی که انجام داده به سطوح کف قیمتی خود رسیده است از سوی دیگر در بازار مثبت و صعودی اخیر رشد قیمتی نداشته و هم خود سهم و هم صنعت واقع شده در آن سیگنال صعودی و رشد خوبی را صادر کرده اند.