امروز با عنایت به عرضه های سنگین روز گذشته در دامنه مثبت بعید به نظر می رسد بازار یکدست مثبت باشد. با این حال همچنان نشانه هایی از افت در بازار رویت نمی شود. به نظر می رسد...