به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، سیگنال خگستر در کمتر از دو هفته با بازدهی سنگین و قابل توجه نردیک ٣٠ درصدی همراه شده است سهمی که هم اکنون نیز دارای صف خرید سنگینی بوده و با روند صعودی به رشد قیمتی خود ادامه می دهد. گفتنی است، این سهم هدف اول و دوم قیمتی خود را در هم شکسته و به عنوان سهمی اهداف شکن تا زمان پابرجایی صف خریدش توصیه به نگه داری می شود.