اما برای امروز بازگشایی بازارهای جهانی را داریم. بازارهای جهانی که مدتی است با تزلزل مواجه شدند. از طرف دیگر نه تنها خبر محرک برای بازار سهام نداریم ، بلکه تصمیمات کنگره در آخر هفته جاری باعث شده تا بازار بیش از پیش محتاط شود. در این بین تک سهم هایی چون های وب ...