سلام بر حسین شهید

اما برای امروز بازگشایی بازارهای جهانی را داریم. بازارهای جهانی که مدتی است با تزلزل مواجه شدند. از طرف دیگر نه تنها خبر محرک برای بازار سهام نداریم ، بلکه تصمیمات کنگره در آخر هفته جاری باعث شده تا بازار بیش از پیش محتاط شود. در این بین تک سهم هایی چون های وب ...