در گروه پتروشیمی نگاهی به یکی از اهرمی ترین نمادها در بخش تولید کننده متانول خواهیم داشت. «پتروشیمی زاگرس» سهمی است که در این شماره از چشم انداز زیر ذره بین بورس ٢۴ قرار خواهد گرفت. زاگرس در حالی سود هر سهم خود برای سال ٩۶ را در سطوح ۴.٠۶٠ ریالی پیش بینی کرده بود که شرکت طی گزارش جدیدی که منتشر نموده ، این میزان سود را با تعدیل مثبت ...