در کوتاه مدت بازار با سه رویداد سیاسی – اقتصادی و درون بازاری مواجه است. اولین رویداد بحث بودجه است که از اهمیت به سزایی برای دورنمای بازار برخوردار است. مورد دوم اظهار نظر کنگره در مورد برجام است که کمتر از یک هفته به این مهم زمان باقیست و در نهایت تحولات کدالی....