پس از ثبت قله ٢٧٠ - ٢٨٠ تومانی در اوایل آبان ماه سال گذشته ، قیمت وارد روند اصلاحی شد و تقریبا ۴٠ درصد از ارزش خود را از دست داد. ...