به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم در کف قیمتی خود قرار گرفته و با توجه به اصلاح عمیقی که انجام داده در سطوح حمایتی خود قابلیت برگشت روند را داراست به خصوص این که اقبال بازار کم کم بر روی صنعت این سهم نیز در حال شکل گیری است.