از سه سهم معرفی شده فولاد خوزستان با بازدهی ۵ درصدی ظرف یک هفته همراه شد.نگین طبس نیز با نوسانات مثبت تا قیمت های ٣٩٠ تومان بالا آمده است.حال آن که پتروشیمی فن آوران از قیمت های معرفی شده٢۴۵٠ تومان به سطوح ٢۶۵٠ تومان رسیده است...