بورس ٢۴ : تغییر مدیرعامل کارتن ایران و حضور محمد رضا حیدری ملایر بهانه ای شد برای اقبال برخی سهامداران به سهام این شرکت.هر چند سهام «چکارن» در بازه یکساله بیش از ١٣٠ درصد بازدهی داده و از قبل از این تغییرات ماه ها مورد توجه بازار بود، لکن جابه جایی های اخیر سبب شده دوباره بازار به سمت این سهم برود. بررسی های بنیادی نشان می دهد شرکت از نظر عملیاتی در سال ٩۶ عملکرد چندان قابل اعتنایی را از خود نشان نداده است. این شرکت وجوه حاصل از فروش زمین و سوله خود را به عنوان درآمدهای غیرعملیاتی در صورت سود و زیان نظر گرفته است.بررسی زیر آخرین وضعیت فاندامنتال این سهم را نشان می دهد...