بورس ٢۴ : محصولات اتیلن و پلی اتیلن شرکت پتروشیمی جم از مرداد ماه سال ١٣٩۶ با افزایش قیمت روبرو بوده است ولی در عین حال شرکت علاوه بر خوراک اتان، خوراک مایع نیز مصرف می کند که قیمت آن با افزایش قیمت نفت افزایش می یابد. در مجموع به نظر می رسد شرکت کمی بیشتر از پیش بینی بودجه سود بسازد.از طرفی شرکت با چالش کمبود خوراک اتان نیز روبرو است. در مجموع همین ریسک هاست که باعث شده نسبت P/E شرکت پایین باشد. به همین بهانه سهام «جم» را مورد ارزیابی بنیادی قرار داده ایم...