شکست به بالای مقاومت یا فعال شدن حد ضرر می تواند به ترتیب رشد قیمتی یا اصلاح را در کوتاه مدت به همراه داشته باشد لذا توجه به سطوح معرفی شده از اهمیت زیادی به خصوص برای سهامداران کوتاه مدتی دارد...